Bangladesh: Nunca máis, Never again

800px-Bandeira_galega_civil_svg

Con máis de 350 vítimas mortais e un milleiro de feridos, a traxedia de Bangladesh descubriunos o que organizacións coma Roupa Limpa levan advertindo hai tempo. En países coma Bangladesh e Cambodja, os traballadores da industria téxtil non só se enfrontan a salarios que os manteñen baixo a liña da pobreza. Tamén deben arriscar as súas vidas debido a unha dieta pobre, excesiva carga de traballo e unha perigosa falta de seguridade nas fábricas.

Para nós, os europeos, estes poden parecer países moi afastados. Pero cando se descubriu que estas fábricas producen roupa para grandes marcas como Primark, Mango ou C&A, é nese momento cando os europeos debemos dar un paso adiante e pedir ás compañías que sexan tan sostibles e seguras para os seus traballadores como aseguran ser.

De feito, o ano pasado un documental emitido pola canle sueca TV4 descubriu que unha fábrica que produce roupa para o xigante H&M tan só paga $66 ao mes ás súas costureiras en Cambodja. En efecto, ese é o salario mínimo establecido polo goberno cambodjano. Pero tal como se explica no filme, isto non significa que unha nai cambodjana poida manter aos seus fillos con semellante soldo.

Pola súa parte, H&M respondeu que a compañía apoia a política de living wage ou o que é o mesmo, un salario digno. Engaden a isto a formación a través de vídeos de concienciación en Bangladesh, unha medida que desde 2008 permite aos traballadores coñecer os seus dereitos e pedir, en consecuencia, mellores condicións no lugar de traballo. Isto non acontece aínda en países coma Cambodja, onde o salario digno estímase que debería ser o triple do salario mínimo actual.

O concepto de salario digno abrangue todas aquelas necesidades que un traballador debería ter cubertas co seu soldo, isto é: comida, casa, médico e escola para os seus nenos.

Segundo as empresas, as demandas dos obreiros deben alcanzarse froito dun acordo cos donos das fábricas. Agora, coma consumidores, isto non debería ser suficiente: é o noso deber esixir máis implicación das compañías téxtiles. Non chega con ‘animar’ aos patróns das fábricas e aos gobernos a que cambien esta situación. O cambio debe ser real. Fabricar roupa low cost non pode conlevar, baixo ningún concepto, condicións de traballo low cost, nin seguridade low cost.

A organización Labour Behind the Label publicou a lista das empresas téxtiles que se preocupan máis ou menos por levar a cabo un negocio sostible. Ademais, o International Labor Rights Forum apremiou ás compañías a firmar o Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, (Acordo de Seguridade nos Edificios e contra os Incendios en Bangladesh), de maneira que desastres coma os derradeiros acontecidos en Bangladesh e Pakistán nunca máis volvan producirse. Se che preocupan as condicións de traballo detrás da roupa que compras, esta información resultarache moi interesante. Pola miña parte, desde agora intentarei escoller prendas que proveñan de compañías coa determinación suficiente para buscar mellores condicións de traballo para os seus empregados.

union-jack-i7548With more than 350 victims and a thousand of injured, the tragedy in Bangladesh discovered what organisations like Clean Clothes have warned time ago. In countries such as Bangladesh and Cambodia, garment workers not only face low wages that keep them below poverty line. They risk they lives due to poor diet, overwork and a dangerous lack of security in their workplaces.

For us, the Europeans, these can seem countries so far away. But when it was discovered that these factories produce clothes for big brands such as Primark, Mango or C&A, it’s when the Europeans must take a step forward and ask the retailers to ensure their companies are as sustainable and safe for their workers as they claim they are.

In fact, last year a documentary broadcasted by Swedish TV4 discovered that a factory that produces clothes for giant retailer H&M pays only $66 a month to its seamstresses in Cambodia. That is the minimum wage established by Cambodian government, but that does not mean that a Cambodian mother can maintain her family with that salary, as it can be seen in the film.

H&M response was that the company supports the living wage and, in addition, has been showing awareness videos to the Bangladesh workers since 2008, so they can know their rights and claim for better conditions at the workplace. This does not happen still in countries like Cambodia, where the living wage has been estimated at least the triple of the current minimum wage.

Maybe you are wondering what does the living wage concept mean. Living wage is the salary that a worker should be paid to have his basic needs covered: food, home, medicines and school for the children.

According to the retailers, workers’ demands have to be reached by an agreement with the factories. But as consumers it’s our duty to ask more involvement to these businesses. It’s not enough to encourage the factories and the governments to do it so. Change has to be real. Low cost clothes cannot mean, in any case, low cost job conditions or low cost security at the workplaces.

Organisation Labour Behind the Label has published a list of the retailers that care more and less about sustainability. Moreover, International Labor Rights Forum has urged the companies to sign the Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, so disasters like the latest ocured in Bangladesh in Pakistan do not happen never again. If you are concerned about the work conditions behind the clothes that you buy, this information would be very interesting for you. Personally,  from now on, I will try to choose garments from companies that are committed to the pursuit of better conditions for their workers.

bandera españaCon más de 350 víctimas mortales y un millar de heridos, la tragedia de Bangladesh nos ha descubierto lo que organizaciones como Ropa Limpia llevan tiempo advirtiendo. En países como Bangladesh o Camboya, los trabajadores de la industria textil no solo se enfrentan a salarios que los mantienen por debajo de la línea de la pobreza. También deben arriesgar sus vidas debido a una dieta pobre, excesiva carga de trabajo y una peligrosa falta de seguridad en las fábricas.

Para nosotros, los europeos, parecen países muy lejanos. Pero tras salir a la luz que estas fábricas producen ropa para grandes marcas como Primark, Mango o C&A, es en ese momento cuando los europeos debemos dar un paso adelante y pedir a las compañías que sean tan sostenibles y seguras para sus trabajadores como aseguran ser.

De hecho, el año pasado un documental emitido por el canal sueco TV4 reveló que una fábrica que produce ropa para el gigante H&M tan solo paga $66 al mes a sus costureras en Camboya. En efecto, ese es el salario mínimo establecido por el gobierno camboyano. Pero tal como se explica en el filme, esto no significa que una madre camboyana pueda mantener a sus hijos con semejante sueldo.

Por su parte, H&M ha respondido que la compañía apoya la política de living wage o lo que es lo mismo, un salario digno. Añaden a esto la formación a través de vídeos de concienciación en Bangladesh, una medida que desde 2008 permite a los trabajadores conocer sus derechos y pedir, en consecuencia, mejores condiciones en el lugar de trabajo. Esto no ocurre aún en países como Camboya, donde el salario digno se estima que debería ser el triple del salario mínimo actual.

El concepto de salario digno abarca todas aquellas necesidades que un trabajador debería ver cubiertas con su sueldo, esto es: comida, casa, médico y escuela para sus hijos.

Según las empresas, las demandas de los obreros deben alcanzarse fruto de un acuerdo con los dueños de las fábricas. Ahora, como consumidores, esto no debería ser suficiente: es nuestro deber exigir más implicación de las compañías textiles. No llega con ‘animar’ a los patrones de las fábricas y a los gobiernos a que cambien esta situación. El cambio debe ser real. Fabricar ropa low cost no puede conllevar, bajo ningún concepto, condiciones de trabajo low cost, ni seguridad low cost.

La organización Labour Behind the Label ha publicado la lista de las empresas textiles que se preocupan más o menos por llevar a cabo un negocio sostenible. Además, el International Labor Rights Forum ha apremiado a las compañías a firmar el Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, (Acuerdo de Seguridad en los Edificios y contra los Incendios en Bangladesh), de manera que desastres como los últimos que han ocurrido en Bangladesh y Pakistán nunca más vuelvan a producirse. Si te preocupan las condiciones de trabajo detrás de la ropa que compras, esta información te resultará muy interesante. Por mi parte, desde ahora intentaré escoger prendas que provengan de compañías con la determinación suficiente para buscar mejores condiciones de trabajo para sus empleados.

Bangladesh

Bangladesh retailer factory collapse last 24th April 2013 (Derrumbe de la fábrica en Bangladesh el pasado 24 de abril 2013) Photo: Huffington Post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s