Photo: These Heels are Made 4 Walking

Some thoughts on body shaming

union-jack-i7548

As a woman who has felt the pressure and body shaming during childhood and teenage years, I have developed a deep feeling of self-consciousness. Being a grown woman puts everything under the perspective that no person walking on the surface of the Earth is perfect. If I had the opportunity to speak to my younger self, I would tell her that when somebody has nothing better to do than approach you and point out your flaws, it’s because they want to hide theirs. True 100% of the times.

If I had to speak about a single expression that embodied all the fight for acceptation that women were longing for decades, that would be ‘body shaming‘. Think of it: it’s a revolutionary concept because it puts the focus on the person who humilliates and devalues the other rather than blaming someone for not meeting the ever-changing criteria of what’s beautiful.

I don’t want to start a debate about curvy vs. skinny girls because that is what has been encouraged by some media -a fact that embarrasses me as a journalist-. The solution to stop body shaming cannot imply taking down the blonde skinny young girl stereotype while putting the curvalicious ideal of woman on its place. I don’t believe either in the ideal of ‘real woman‘, since this concept, revolutionary at its beginning, has evolved into a sort of mold in which every girl has to fit into. When did the physical appearance defined us as ‘real women’? Does our existence rely on this strange concept of ‘reality’?

Everytime I open Facebook there is always an article, a video or just a photograph of a woman whose body is the subject of a debate with two polarized sides. You can be with her or against her, but those who raise their voice against body shaming are the minority. It shouldn’t be so difficult to infer that women just want to embrace themselves, whatever they size may be. The only thing that should prevail is a healthy state in body and mind.

To be honest, that shouldn’t be ‘the issue’. By discussing the female body we are just focusing in a small portion of what it takes to be a woman, to be a person. I don’t want to be labeled as a brave woman just for posting a photograph of my face with no make up or a full pic of my body. Everybody has a face and a body, as far as I know. The real topic to be discussed should be why women are still being judged and classified by their body constitution, that is seen as an undeniable proof of the personality, the goals achieved or the strenght of the person inside.

This platform is about fashion, is not about a standard size or a prototype of beauty. It’s neither about finding the most flattering clothes for your body shape, nor about hiding your so-called flaws. These Heels are Made 4 Walking has aimed since its inception a celebration of fashion that looks the price tag rather than the size label. I will do my best to keep this blog in what I consider the right direction, that is, prasing every single type of beauty. 

Awesome Shaped

Credits: Pinterest


800px-Bandeira_galega_civil_svg

Son unha muller que sentiu a presión de que criticaran o meu corpo -o que se coñece como ‘body shaming’- tanto na infancia como na adolescencia, razón pola que o meu aspecto chegou a facer que me sentira cohibida. Como muller adulta debo poñelo todo baixo a perspectiva de que nin unha soa das persoas sobre a Terra é perfecta. Se tivera a oportunidade de falar cunha versión máis nova de min mesma, diríalle que cando alguén non ten nada mellor que facer que recitar a túa listaxe de defectos, é porque queren agochar os seus. Certo o 100% das veces.

O concepto mencionado anteriormente como ‘body shaming‘ pretende abranguer a loita que durante anos -décadas, incluso-, as mulleres levaron a cabo en pro da aceptación. Resulta unha expresión revolucionaria, xa que pon o foco na persoa que humilla e menospreza, en troques de culpar a alguén por non axustarse a un cánon de beleza voluble.

Non pretendo iniciar un debate que enfronte a rapazas con curvas e rapazas delgadas, porque iso é algo que fan algúns medios de comunicación -feito que me fai sentir vergoña como xornalista-. Se queremos parar a discriminación que supón o ‘body shaming’, non se pode simplemente desbancar o estereotipo de rapaza nova fraca e loira, para colocar no seu lugar o ideal de muller con curvas. Tampouco creo no concepto de ‘muller real‘, dado que este termo, revolucionario nos seus comezos, evolucionou cara unha especie de molde no que toda rapaza debería encaixar. Cando pasou o aspecto físico a definirnos ou non como ‘mulleres reais’? A nosa existencia depende deste extrano concepto de ‘realidade’?

Cada vez que abro a miña conta de Facebook sempre tropezo cun artigo, un vídeo ou a fotografía dunha muller en torno á cal se organiza un debate sobre o seu corpo. Hai dous posicionamentos moi claros: podes estar con ela ou en contra dela, pero aqueles que erguen a voz en contra de xulgar a unha muller polo seu aspecto son a minoría. Non debería resultar tan difícil deducir que as mulleres simplemente desexan quererse a si mesmas, sexa cal sexa o seu talle. O único que debería prevalecer é a saúde en corpo e mente.

A dicir verdade, o tema a debatir non debería ser este. Ao falar de maneira extensiva da figura feminina, poñemos o foco nunha pequena parte do que significa ser unha muller, ser unha persoa. Non quero que se me etiquete como unha muller valente polo simple feito de subir unha foto da miña faciana sen maquillaxe, ou un plano completo do meu corpo. Todo o mundo ten unha cara e un corpo, ata onde eu sei. Resulta máis que preocupante que as mulleres a estas alturas aínda sexamos xulgadas polos nosos corpos, e que iso sirva como proba irrefutable do carácter, as metas acadadas ou a forza da persoa.

Esta plataforma versa sobre moda, non sobre un talle estándar ou un prototipo determinado de beleza. Non se trata de atopar a roupa que mellor se adapta a un determinado tipo de corpo, nin de agochar todo o que consideras un defecto. These Heels are Made 4 Walking aboga desde a súa creación por ensalzar un tipo de moda que mira a etiqueta do prezo e non a do talle. Farei todo o posible para que este blogue siga no que considero é a boa dirección, que é celebrar cada tipo de beleza. 


bandera españa

Soy una mujer que ha sentido la presión de que criticaran mi cuerpo -lo que se conoce como ‘body shaming’- tanto en la infancia como en la adolescencia, razón por la que me he sentido cohibida por mi aspecto. Como mujer adulta lo pongo todo bajo la perspectiva de que ni una sola de las personas sobre la Tierra es perfecta. Si tuviera la oportunidad de hablar con una versión más joven de mí misma, le diría que cuando alguien no tiene nada mejor que hacer que recitarte tu lista de defectos, es porque quieren esconder los suyos. Y es verdad el 100% de las veces.

El concepto mencionado anteriormente como ‘body shaming‘ pretende abarcar la lucha que durante años -décadas, incluso-, las mujeres han llevado a cabo en pro de la aceptación. Resulta una expresión revolucionaria, ya que pone el foco en la persona que humilla y menosprecia, en vez de culpar a alguien por no ajustarse a un cánon de belleza voluble.

No pretendo iniciar un debate que enfrente a chicas con curvas y chicas delgadas, porque eso es algo que ya han hecho algunos medios de comunicación -algo que me avergüenza como periodista-. Si queremos parar la discriminación que supone el ‘body shaming’, no se puede simplemente desbancar el estereotipo de chica joven delgada y rubia, y colocar en su lugar el ideal de mujer con curvas. Tampoco creo en el concepto de ‘mujer real‘, puesto que este término, revolucionario en un principio, ha evolucionado en una especie de molde en el que toda chica debería encajar. ¿Cuándo el aspecto físico se convirtió en la manera de definirnos como ‘mujeres reales’? ¿Nuestra existencia depende de este extraño concepto de ‘realidad’?

Cada vez que abro mi cuenta de Facebook siempre tropiezo con un artículo, un vídeo o la fotografía de una mujer cuyo cuerpo es objeto de debate con dos posicionamientos claros. Puedes estar con ella o contra ella, pero aquellos que alzan su voz en contra de avergonzar a una mujer por su aspecto son la minoría. No debería resultar tan difícil deducir que las mujeres sencillamente anhelan quererse a sí mismas, sea cual sea su talla. Lo único que debería prevalecer es la salud en cuerpo y mente.

A decir verdad, el tema a debatir no debería ser este. Al hablar de manera extensiva de la figura femenina ponemos el foco en una pequeña parte de lo que significa ser mujer, ser una persona. No quiero que se me etiquete como una mujer valiente por el mero hecho de subir una foto de mi rostro sin maquillaje, o un plano completo de mi cuerpo. Todo el mundo tiene una cara y un cuerpo, hasta donde yo sé. Resulta más que preocupante que las mujeres todavía seamos juzgadas y clasificadas por nuestros cuerpos, y que eso sirva como prueba irrefutable del carácter, las metas alcanzadas o la fuerza de la persona.

Esta plataforma versa sobre moda, no sobre una talla estándar o un prototipo determinado de belleza. No se trata de encontrar la ropa que mejor se adapta a un determinado tipo de cuerpo, ni de esconder todo aquello que consideras un defecto. These Heels are Made 4 Walking aboga desde su creación por ensalzar un tipo de moda que mira la etiqueta del precio y no la de la talla. Haré todo lo posible para que este blog siga en lo que considero es la buena dirección, que es celebrar cada tipo de belleza. 

Photo: Pinterest

Photo: Pinterest

Advertisements

8 comments

 1. quen che dixo que tes mal corpo?,estan sejos amiga, de todas maneiras tes moita razon no que dis,quen critica e porque non se mirou o espello ou ten algo do que avergonzarse

  saludos sara

  1. Trátase dunha reflexión en xeral de que ninguén é perfecto. O mellor é aceptarnos tal como somos e non criticar ós demais. Un saudo Jose!

 2. Very interesting post and fully agree with your views. People who try to label others (let along women) are trying to really find answers to their flaws.

  I would say we all are beautiful however we look like physically.

  1. I’ve always heard that beauty is in the eyes of the viewer. As years go by I truly believe in this statement: everyone is beautiful for someone else. It shouldn’t be so difficult to understand this, but the criticism surrounding the feminine body makes the situation unbearable.
   Thanks so much for sharing your thoughts. I’ve found your opinion very interesting!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s