A tribute to David Bowie

Picture: Flickr

-English-

I went to bed last Sunday expecting to read the morning after the list of winners at the 73rd Golden Globe Awards Ceremony, alongside with the most memorable red carpet moments -probably the thing I enjoy the most!-.

But Monday morning brought us the news of David Bowie’s passing, and everything else looked so little compared to that. It is the end of an era, the death of Ziggy Stardust, the alien who came down to earth in order to comfort the mankind during their last breath.

What is great about David Bowie is that you don’t have to be a hardcore fan of his entire career -developed from late sixties until just two days before his death, when the album  Black Star was released-, to appreciate the everlasting mark he left upon the Arts industry. His alter egos helped to shape the rock industry during the 70s, and also in the following decades. Some people may think he broke boundaries with his music, some others probably will say his androgynous aesthetics during the Ziggy era opened our minds to a different perspective on gender stereotypes.

I was born in the eighties, so my first memories of David Bowie are associated to the movie Labyrinth. In the film, Bowie starred as the villain who stole Sarah’s baby brother. First time I saw the movie, I was fascinated by a young Jennifer Connelly, whose character -besides having my name-, was brave enough to enter into a world of fantasy in order to get his brother back. It was easy to feel identified with Connelly’s character -who won’t protect their little brother from all danger?-. It was logical… until Jareth, the king of the goblins -played by Bowie- appeared on screen.

Jareth was charming and funny, just like a pied piper of Hamelin from the glam rock era. It felt bad and good at the same time letting the villain cast me under his spell so easily. And that was exactly what David Bowie taught me at such a young age: monsters often come in bright, beautiful and seductive packages.

Forty years have passed since Ziggy Stardust landed on our planet, but despite we, the Millennial Generation, have created our own pop icons, these are undeniably connected to the Genius. Because, let’s be honest, who else but David Bowie could inspire Mother Monster, Lady Gaga?

As a matter of fact, Bowie has been a big influence on Gaga, as she recalled in an interview with The Hollywood Reporter shortly before the world knew about the artist’s death. In this conversation, the New York singer described David Bowie as someone whose art could heal souls.

Oh, the Universe. It really has a strange way of putting things into order. At the same time Lady Gaga was receiving her 1st Golden Globe for being The Countess in American Horror Story, the legendary Thin White Duke departed our planet to never come back. Farewell, Major Tom.

11033812653_9feb505aa7_b

Photo: Flickr

-Galego-

O pasado domingo durmín esperando ler á mañá seguinte a lista de gañadores na 73 Cerimonia dos Globos de Ouro, así coma os momentos máis memorables da alfombra vermella-seguramente, o que máis disfruto!-.

Pero a mañá do luns trouxo consigo a nova do pasamento de David Bowie, e todo o demáis palideceu en comparación. É a fin dunha era, a morte de Ziggy Stardust, o alieníxena que baixou á terra para consolar á humanidade no seu derradeiro alento.

A grandeza de David Bowie reside en que non tes por que ser un fan acérrimo de toda a súa carreira -que abarca desde finais dos sesenta ata tan só dous días antes da súa morte, cando se publicou o álbum  Black Star -, para apreciar a marca imborrable que deixou no mundo da arte. Os seus alter egos contribuiron a moldear a industria do rock durante os anos 70, e tamén en décadas posteriores. Algúns poden pensar que rompeu barreiras coa súa música, mentres que outros seguramente dirán que a súa estética andróxina da época Ziggy abriu as nosas mentes a unha perspectiva distinta dos roles de xénero.

Nacín nos oitenta, así que as miñas primeiras memorias sobre David Bowie vense asociadas coa película Dentro do Labirinto. No filme, Bowie interpretaba ó vilán que roubaba ó irmán de Sarah. A primeira vez que vin a película, sentinme fascinada por Jennifer Connelly, que interpretaba a unha personaxe que -ademais de levar o meu nome-, era tan valente que ousaba adentrarse nun mundo de fantasía para recuperar ó seu irmán. Resultaba fácil sentirse indentificada coa personaxe de Connelly -quen no protexería ó seu irmán pequeno de todo perigo?-. Era lóxico… ata que Jareth, o rei dos goblins -interpretado por Bowie-, apareceu en pantalla.

Jareth era encantador e divertido, como un flautista de Hamelín da época glam rock. Facía que te sentiras mal e ben a un tempo por permitir que un vilán che atrapara baixo o seu feitizo tan facilmente. E esa foi precisamente a lección que David Bowie me ensinou a tan temprana idade: a menudo os monstros preséntanse ante nós baixo un bonito e seductor envoltorio.

Corenta anos pasaron desde que Ziggy Stardust aterrizara no noso planeta, pero a pesares de que nós, os Millennials, adoptamos as nosas propias iconas pop, estas están irremediablemente conectadas co Xenio. Porque, sexamos honestos, quen máis a excepción de David Bowie podería inspirar á Mother Monster, Lady Gaga?

De feito, Bowie supuxo unha grande influencia en Gaga, tal e como ela recordaba nunha entrevista con The Hollywood Reporter pouco antes de que o mundo soubera da morte do artista. Nesta conversa, a cantante de Nova Iorque describía a David Bowie como a alguén que podía curar almas co seu arte.

Oh, Universo. Que xeito tan extrano e peculiar ten á hora de reinstaurar a orde natural das cousas. Ó mesmo tempo que Lady Gaga recibía o seu primeiro Globo de Ouro por interpretar á Condesa en American Horror Story, o lendario Duque Branco abandonaba o noso planeta para no volver xamáis. Boa viaxe, Maior Tom.

11033826253_e0bc32648c_o

Photo: Flickr

-Castellano-

El pasado domingo me dormí esperando leer a la mañana siguiente la lista de ganadores en la 73 Ceremonia de los Globos de Oro, así como los momentos más memorables de la alfombra roja -seguramente, ¡lo que más disfruto!-.

Pero la mañana del lunes trajo consigo la noticia del fallecimiento de David Bowie, y todo lo demás palideció en comparación. Es el final de una era, la muerte de Ziggy Stardust, el alienígena que bajó a la tierra para consolar a la humanidad en su último aliento.

La grandeza de David Bowie reside en que no tienes por qué ser un fan acérrimo de toda su carrera -desarrollada desde finales de los sesenta hasta tan sólo dos días antes de su muerte, cuando se lanzó el álbum  Black Star -, para apreciar la huella indeleble que ha dejado en el mundo del arte. Sus alter egos contribuyeron a moldear la industria del rock durante los años 70, y también en décadas posteriores. Algunos pueden pensar que rompió barreras con su música, mientras que otros seguramente dirán que su estética andrógina de la época Ziggy abrió nuestras mentes a una perspectiva distinta de los roles de género.

Nací en los ochenta, así que mis primeras memorias sobre David Bowie se asocian con la película Dentro del Laberinto. En el filme, Bowie interpretaba al villano que secuestraba al hermanito de Sarah. La primera vez que vi la película, me sentí fascinada por una joven Jennifer Connelly, cuyo personaje -además de llevar mi nombre-, era tan valiente que se atrevía a entrar a un mundo de fantasía para recuperar a su hermano. Resultaba fácil sentirse indentificada con el personaje de Connelly -¿quién no protegería a su hermano pequeño de todo peligro?-. Era lógico… hasta que Jareth, el rey de los goblins -interpretado por Bowie-, aparecía en pantalla.

Jareth era encantador y divertido, como un flautista de Hamelín de la época glam rock. Me sentía mal y bien al mismo tiempo por permitir que un villano me atrapara bajo su hechizo tan fácilmente. Y esa fue precisamente la lección que David Bowie me enseñó a tan temprana edad: a menudo los monstruos se presentan ante nosotros bajo un bonito y seductor envoltorio.

Cuarenta años han pasado desde que Ziggy Stardust aterrizara en nuestro planeta, pero a pesar de que nosotros, los Millennials, hemos adoptado nuestros propios iconos pop, éstos están irremediablemente conectados con el Genio. Porque, seamos sinceros, ¿quién más excepto David Bowie podría inspirar a la Mother Monster, Lady Gaga?

De hecho, Bowie ha supuesto una gran influencia en Gaga, tal y como ella recordaba en una entrevista con The Hollywood Reporter poco antes de que el mundo supiera de la muerte del artista. En esta conversación, la cantante neoyorkina describía a David Bowie como a alguien cuyo arte podía curar almas.

Oh, Universo. Qué manera tan extraña y peculiar tiene a la hora de reestablecer el orden natural de las cosas. Al mismo tiempo que Lady Gaga recibía su primer Globo de Oro por interpretar a La Condesa en American Horror Story, el legendario Duque Blanco abandonaba nuestro planeta para no volver jamás. Buen viaje, Mayor Tom.

4404872822_5350550f56

Picture: Flickr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s