My Top 12 Fashion Resolutions

-English-

During the first weeks of the year everybody is talking about their hopes for 2016. A new year always gives us the sense of reaching a milestone and fills us with positive energy. We feel like we could accomplish anything life trows at us.

After thinking about my own resolutions deeply, I came to the conclusion that I should include to be a more sensible consumer in my list. In the past I could go nuts during the sales season and buy things I would not think of buying if it wasn’t for their bargain price tags. I have to recognize that is not a responsible attitude neither towards the environment, nor for my wallet, so in the last years I always think twice before making a purchase.

In my humble opinion, the key to saving money is to adapt your needs to the current fashion trends, not the other way around. Otherwise, you are already on the path to spending a lot of money in things you are never going to wear.

A good starting point would be making a list of what you need to buy (as an example, shoes for the upcoming spring season, a new necklace, etcetera); you can compare your list with the current trends and decide whether it is worth the investment or not.

So this is how I ended making a list of 12 trends I want to embrace this year. Below you have a little explanation about each of them, as well as an infographic and a gallery of suggested items. 😉

Top 12 Fashion Trends 2016

 1. Capes – When asked why do I want a cape instead of a regular coat, I always put the blame on Olivia Pope, the powerful main character of ABC drama Scandal performed by Kerry Washington. Glamour and practicality all in one!
 2. Big heart printed sweater – When I go shopping I find myself buying sweaters, jumpers and t-shirts in the same colours (grey, white and dark blue). Big heart prints are on trend right now, and the perfect excuse to cheer up my outfits.
 3. Bow ties – I felt totally inspired when I saw Angelina Jolie wearing a bow tie in the red carpet. How glad I felt when I discovered this was a trend on New Year’s Eve!
 4. Oxfords – These shoes are not also comfortable and easy to combine, but they have been on my list for ages as well! Instead of wearing year after year the classic flats, in the upcoming season I will consider buying a pair of oxfords.
 5. Hats all year long – I used to wear them while I was living in the UK in order to endure the cold West Midlands winter. My aim now is to find a wide brimmed hat and a Fedora for the Spring/Summer season.
 6. Unicorns – If there is a trend I want to take back from my childhood years, it is this!
 7. Copper – Some years ago I dyed my hair in a dark shade of copper, since I am mad about this colour! Whether it is jewellery, makeup or clothes, I find this colour really flattering whatever your skin tone may be.
 8. Quotes over tees – This year I will put my mind on positive thinking and feminist quotes. Who said fashion could not be used to make a statement?
 9. Get kitsch – Barbie, Kit Kat, Moschino. Branding is the new normal.
 10. Dark lipsticks – Burgundy, crimson and red wine are my favourite colours for this year.
 11. Jumpsuits – I love dresses, but honestly, I was getting bored about wearing them in all sorts of events. That is why I decided to get a classy black jumpsuit for last New Year’s Eve party which, by the way, leads us to the next and final fashion resolution…
 12. Classic black & white duo – When in doubt, I always go for the always elegant B&W look. You cannot fail dressed in a white shirt and black trousers, whether you have a meeting at work or a formal ocassion. Flawless!

 


-Galego-

Nas primeiras semanas do ano todo o mundo fala dos seus obxectivos para este 2016. A chegada dun novo ano sempre nos proporciona a sensación de ter acadado unha meta vital, enchéndonos de enerxía positiva. Sentimos que podemos con todo o que a vida nos bote.

Tras pensar detida e profundamente sobre os meus propios obxectivos, cheguei á conclusión de que debería incluir na miña lista ser unha consumidora sensata. No pasado podía volverme tola na época de rebaixas e acabar mercando certas prendas e produtos tan só polos seus grandes descontos, non porque os necesitara en realidade. Debo recoñecer que esta non é unha actitude responsable de cara á protección do medio ambiente, que dicir para a miña carteira. Por este motivo, estes anos intentei moderarme e pensalo dúas veces antes de facer unha compra.

Na miña humilde opinión, a clave para aforrar cartos está en adaptar as túas necesidades ás modas actuais, e non ó revés. Do contrario, caerás de novo no camiño das compras compulsivas.

Antes de sair a queimar a tarxeta, recoméndoche que fagas unha listaxe de todo o que necesitas mercar (por exemplo, uns zapatos para a tempada de primavera, un novo colar, etcétera); podes comparar a túa lista cas tendencias actuais e decidir se vale a pena gastar os teus cartos ou non.

En definitiva, é así como din en crear esta lista de 12 tendencias que me gustaría seguir este ano. Debaixo atoparás unha breve explicación sobre cada unha delas, así coma unha infografía e unha galería con algunhas suxerencias. 😉

Top 12 Tendencias 2016

 1. Capas – Cando me preguntan por que prefiro as capas ós abrigos normais, sempre culpo a Olivia Pope, a poderosa protagonista da serie de ABC Scandal, interpretada por Kerry Washington. Glamour e practicidade, todo en un!
 2. Suéter cun gran corazón -Sempre que saio de compras merco suéters, xerseis e camisolas nas mesmas cores (gris, branco e azul escuro). Os estampados de corazóns (iso si, moi grandes), son tendencia agora mesmo. A escusa perfecta para animar calqueira outfit!
 3. Paxariñas – Encantoume ver a Angelina Jolie cunha paxariña na alfombra vermella. Sentín unha verdadeira ledicia ó descubrir que eran tendencia a noite de fin de ano!
 4. Oxfords – Son uns zapatos cómodos e doados de combinar, razón pola que levan na miña lista bastante tempo. En troques de levar ano tras ano as clásicas bailarinas, a próxima tempada quizáis merque un par de zapatos estilo oxford.
 5. Sombreiros todo o ano – Adoitaba levalos cando vivía en Reino Unido para soportar o frío inverno das West Midlands. A miña intención agora é atopar un sombreiro de á ancha e outro tipo Fedora para a tempada de primavera/verán.
 6. Unicornios – Se hai unha tendencia que desexo recuperar da miña infancia, é esta!
 7. Cobre– Algúns anos atrás tinxín o meu cabelo nunha tonalidade cobre escura. Non podo negar que adoro esta cor! Sexa en xoiería, maquillaxe ou roupa, é unha cor favorecedora, sexa cal sexa o teu tono de pel.
 8. Camisolas con frases inspiradoras-Este ano pretendo encher o meu armario de frases positivas e feministas. Quen dixo que a moda non podía servir de instrumento para facer unha declaración de intencións?
 9. Gústanos o kitsch – Barbie, Kit Kat, Moschino. Ensina as túas marcas favoritas con orgullo!
 10. Viste os teus beizos de tonalidades escuras – Borgoña, carmesí e viño tinto son as miñas tonalidades favoritas para este ano.
 11. Monos– Encántanme os vestidos pero, honestamente, aburríame que esta fora a miña única opción para ocasións de etiqueta. Por este motivo decidinme por un elegante mono negro para a festa de fin de ano, o que, por certo, lévanos á nosa seguinte e derradeira tendencia a seguir este ano…
 12. O sempre clásico dúo blanco & negro – En caso de dúbida, confía sempre na elegancia dun outfit en branco e negro. Sempre acertarás cunha camisa branca e pantalóns negros, xa sexa unha reunión de traballo ou unha ocasión formal. Perfecta!

 


-Castellano-

En las primeras semanas del año todo el mundo habla de sus objetivos para este 2016. La llegada de un nuevo año siempre nos proporciona la sensación de haber alcanzado una meta vital, llenándonos de energía positiva. Sentimos que podemos con todo lo que la vida nos eche.

Tras reflexionar profundamente sobre mis propios objetivos, he llegado a la conclusión de debería incluir en mi lista ser una consumidora sensata. En el pasado podía volverme loca en las épocas de rebajas y acabar comprando ciertas prendas y productos tan sólo por sus grandes descuentos, no porque los necesite. Debo reconocer que ésta no es una actitud responsable de cara a la protección del medio ambiente, qué decir para mi cartera. Por este motivo, éstos años he intentado moderarme y pensármelo dos veces antes de hacer una compra.

En mi humilde opinión, la clave para ahorrar dinero es adaptar tus necesidades a las modas actuales, y no al revés. De lo contrario, caerás de nuevo en el camino de las compras compulsivas.

Antes de salir a quemar la tarjeta, te recomiendo hacer una lista de todo lo que necesitas comprar (por ejemplo, unos zapatos para la temporada de primavera, un nuevo collar, etcétera); puedes comparar tu lista con las tendencias actuales y decidir si merece la pena gastar tu dinero o no.

En definitiva, es así como acabé por confeccionar esta lista de 12 tendencias que me gustaría seguir este año. Debajo tienes una breve explicación sobre cada una de ellas, así como una infografía y una galería con algunas sugerencias. 😉

Top 12 Tendencias 2016

 1. Capas – Cuando me preguntan por qué me gustan más las capas que los abrigos normales, siempre culpo a Olivia Pope, la poderosa protagonista de la serie de ABC Scandal, interpretada por Kerry Washington. ¡Glamour y practicidad, todo en uno!
 2. Suéter con un gran corazón – Siempre que voy de compras acabo con suéters, jerseys y camisetas en los mismos colores (gris, blanco y azul oscuro). Los estampados de corazones (eso sí, muy grandes), son tendencia ahora mismo. ¡La excusa perfecta para animar cualquier outfit!
 3. Pajaritas – Me encantó ver a Angelina Jolie con una pajarita en la alfombra roja. ¡Cómo me alegré al descubrir que eran tendencia en la noche de fin de año!
 4. Oxfords – Son unos zapatos cómodos y fáciles de combinar, razón por la que han estado en mi lista durante mucho tiempo. En vez de llevar año tras año las clásicas bailarinas, la próxima temporada quizá me compre un par de zapatos estilo oxford.
 5. Sombreros todo el año – Solía llevarlos cuando vivía en Reino Unido para soportar el frío invierno de las West Midlands. Mi intención ahora es encontrar un sombrero de ala ancha y un sombrero tipo Fedora para la temporada de primavera/verano.
 6. Unicornios – Si hay una tendencia que ansío por recuperar de mi niñez, ¡es ésta!
 7. Cobre– Hace algunos años me teñí el pelo en un tono cobre oscuro. ¡No puedo negar que este color me encanta! Ya sea en joyería, maquillaje o ropa, encuentro este color muy favorecedor, sea cual sea tu tono de piel.
 8. Camisetas con frases inspiradoras– Este año pretendo llenar mi armario de frases positivas y feministas. ¿Quién dijo que la moda no podía servir como instrumento para hacer una declaración de intenciones?
 9. Nos gusta lo kitsch – Barbie, Kit Kat, Moschino. ¡Enseña tus marcas favoritas con orgullo!
 10. Barras de labios en tonalidades oscuras – Borgoña, carmesí y vino tinto son mis tonos favoritos para este año.
 11. Monos– Adoro los vestidos pero, honestamente, me aburría que ésta fuera mi única opción para ocasiones de etiqueta. Por este motivo me decidí por un elegante mono negro para la fiesta de fin de año, lo que, por cierto, nos lleva a nuestra siguiente y última tendencia a seguir este año…
 12. El siempre clásico dúo blanco & negro – En caso de duda, confía siempre en la elegancia de un outfit en blanco y negro. Siempre acertarás con una camisa blanca y pantalones negros, ya sea en una reunión de trabajo o una ocasión formal. ¡Perfecta!

 


 

top12 infographic-Recuperado

Infographic by These Heels are Made 4 Walking


 

Featured items

Advertisements

3 comments

  1. I am so glad that you liked this post Viv! I would like to thank your lovely comments in my site, because you always have a kind word for me, an interesting contribution that makes my day. I wish you nothing but a 2016 full of happiness! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s