Fashion News

A tribute to David Bowie

Picture: Flickr

-English-

I went to bed last Sunday expecting to read the morning after the list of winners at the 73rd Golden Globe Awards Ceremony, alongside with the most memorable red carpet moments -probably the thing I enjoy the most!-.

But Monday morning brought us the news of David Bowie’s passing, and everything else looked so little compared to that. It is the end of an era, the death of Ziggy Stardust, the alien who came down to earth in order to comfort the mankind during their last breath. (more…)

2015 MET GALA

Rihanna wears Guo Pei dress and Christian Louboutin shoes

Rihanna wears Guo Pei dress and Christian Louboutin shoes / Credits: US Magazine

Monday night was THE FASHION NIGHT. Inspired by the Metropolitan Museum of Art newest exhibition entitled ‘China: Through the looking glass’, some of the biggest names in the fashion industry, music and entertainment raised the concept of haute couture to the level of art. (more…)

Christian Dior at V&A Museum, London

Christian Dior at V&A Museum, London

During my first trip to London I have been to several touristic places, and those included Victoria & Albert Museum, where this caption of a fan, corset and court shoe by Christian Dior was taken. Room 40 at V&A summarizes 250 years of history of fashion, from the impressive and architectural 18th century dresses to the born of Haute Couture, finishing with the present day. I haven’t got time to watch the display at the upper level… maybe next time! Nevertheless, it’s worthy to take a look to the rest of the museum, as there are hidden treasures in some other exhibitions related to fashion as well.

Na miña primeira viaxe a Londres visitei varios lugares turísticos, incluíndo o Victoria & Albert Museum, donde saquei esta fotografía dun abanico, corsé e zapato de Christian Dior. A Room 40 do V&A resume uns 250 anos de historia da moda partindo dos vestidos impresionantes e arquitectónicos do século XVIII, pasando polo nacemento da Alta Costura e rematando coa moda de hoxe en día. Non tiven tempo de ver a mostra do nivel superior… quizáis a próxima vez! Con todo, merece a pena botarlle unha ollada ao resto do museo, xa que hai tesouros agochados noutras exhibicións relacionados tamén coa moda.

En mi primer viaje a Londres he visitado varios lugares turísticos, incluyendo el Victoria & Albert Museum, donde saqué esta fotografía de un abanico, corsé y zapato de Christian Dior. La Room 40 del V&A resume 250 años de historia de la moda partindo de los vestidos impresionantes y arquitectónicos del siglo XVIII, pasando por el nacimiento de la Alta Costura, llegando hasta la moda de hoy en día. No tuve tiempo para ver la muestra del nivel superior… ¡quizás la próxima vez! Con todo, merece la pena echarle un vistazo al resto del museo, ya que hay tesoros escondidos en otras exhibiciones relacionados también con la moda.

Marc Jacobs says bye bye to Louis Vuitton

Photo: Boston Herald

800px-Bandeira_galega_civil_svg

Despois de 16 anos como Director Creativo da Maison francesa, Marc Jacobs deixa Louis Vuitton para centrarse na súa propia marca, Marc Jacobs.  Louis Vuitton fixo o anuncio xusto despois de que a última colección de Jacobs fora presentada na Paris Fashion Week.

A escura composición do escenario mostrou elementos xa popularizados en eventos anteriores, coma o carrusel, a fonte, o ascensor, as escaleiras mecánicas e a torre do reloxo. Esta mestura tola de elementos foi de feito o escenario perfecto para a teatralidade da colección: enormes tocados que recordaban a un pavo real, plumas, prendas compostas de delicados abalorios, tecidos transparentes e incluso unha modelo espida co corpo cuberto de graffitis cos logos da marca -Edie Campbell, responsable de abrir o show-. Foi brillante a pesares da escuridade, unha saída digna tanto para o deseñador norteamericano como para a casa de moda francesa.

Pero o legado que Jacobs deixa atrás non é só creativo, senón económico tamén. Durante os últimos 16 anos Louis Vuitton pasou de ser unha marca sobre todo coñecida pola súa liña de artigos de viaxe, a un imperio da moda que xera máis de 7.000 millóns de euros de ingresos ao ano.

Explora debaixo as fotos do show. Imaxes: Vogue

union-jack-i7548

After 16 years as the Creative Director of the French Maison, Marc Jacobs is leaving Louis Vuitton to focus in his own brand, Marc Jacobs. Louis Vuitton made the announcement just after Jacobs last collection was showcased at Paris Fashion Week.

The totally dark setting incorporated famous elements from previous shows, like the carousel, the fountain, the lift, the escalator and the clock tower. This crazy mixture was indeed the perfect scenario for the theatre of the collection: huge peacock-inspired headpieces, feathers, precious sequined garments, sheer fabrics and even a naked model covered in graffiti logos -Edie Campbell, who opened the show-. It was brilliant despite of the darkness, a fair departure for both the North American designer and the French fashion label.

But the legacy that Jacobs leaves behind is not only creative, but economic as well. During the last 16 years Louis Vuitton managed to transform itself from a brand mostly known for its luggage line into a fashion imperium that generates more than 7 billion euros of revenue a year.

Scroll down to see the photos of the show. Images: Vogue

bandera españa

Después de 16 años como Director Creativo de la Maison francesa, Marc Jacobs deja Louis Vuitton para centrarse en su propia marca, Marc Jacobs. Louis Vuitton hizo el anuncio justo después de la presentación de la última colección de Jacobs en la Paris Fashion Week.

La oscura composición del escenario mostró elementos ya popularizados en eventos anteriores, como el carrusel, la fuente, el ascensor, las escaleras mecánicas y la torre del reloj. Esta loca mezcla de elementos fue de hecho el escenario perfecto para la teatralidad de la colección: enormes tocados que recordaban a un pavo real, plumas, prendas compuestas de delicados abalorios, tejidos transparentes e incluso una modelo desnuda con el cuerpo cubierto de graffitis con los logos de la marca -Edie Campbell, responsable de abrir el show-. Fue brillante a pesar de la oscuridad, una salida digna tanto para el diseñador norteamericano como para la casa de moda francesa.

Pero el legado que Jacobs deja atrás no es solamente creativo, sino económico también. Durante los últimos 16 años Louis Vuitton pasó de ser una marca sobre todo conocida por su línea de artículos de viaje, a un imperio de la moda que genera más de 7.000 millóns de euros de ingresos al año.

Explora debajo las fotos del show. Imágenes: Vogue
Marc Jacobs closes his last show for Louis Vuitton

Marc Jacobs closes his last show for Louis Vuitton

Bangladesh: Nunca máis, Never again

800px-Bandeira_galega_civil_svg

Con máis de 350 vítimas mortais e un milleiro de feridos, a traxedia de Bangladesh descubriunos o que organizacións coma Roupa Limpa levan advertindo hai tempo. En países coma Bangladesh e Cambodja, os traballadores da industria téxtil non só se enfrontan a salarios que os manteñen baixo a liña da pobreza. Tamén deben arriscar as súas vidas debido a unha dieta pobre, excesiva carga de traballo e unha perigosa falta de seguridade nas fábricas.

Para nós, os europeos, estes poden parecer países moi afastados. Pero cando se descubriu que estas fábricas producen roupa para grandes marcas como Primark, Mango ou C&A, é nese momento cando os europeos debemos dar un paso adiante e pedir ás compañías que sexan tan sostibles e seguras para os seus traballadores como aseguran ser.

De feito, o ano pasado un documental emitido pola canle sueca TV4 descubriu que unha fábrica que produce roupa para o xigante H&M tan só paga $66 ao mes ás súas costureiras en Cambodja. En efecto, ese é o salario mínimo establecido polo goberno cambodjano. Pero tal como se explica no filme, isto non significa que unha nai cambodjana poida manter aos seus fillos con semellante soldo.

Pola súa parte, H&M respondeu que a compañía apoia a política de living wage ou o que é o mesmo, un salario digno. Engaden a isto a formación a través de vídeos de concienciación en Bangladesh, unha medida que desde 2008 permite aos traballadores coñecer os seus dereitos e pedir, en consecuencia, mellores condicións no lugar de traballo. Isto non acontece aínda en países coma Cambodja, onde o salario digno estímase que debería ser o triple do salario mínimo actual.

O concepto de salario digno abrangue todas aquelas necesidades que un traballador debería ter cubertas co seu soldo, isto é: comida, casa, médico e escola para os seus nenos.

Segundo as empresas, as demandas dos obreiros deben alcanzarse froito dun acordo cos donos das fábricas. Agora, coma consumidores, isto non debería ser suficiente: é o noso deber esixir máis implicación das compañías téxtiles. Non chega con ‘animar’ aos patróns das fábricas e aos gobernos a que cambien esta situación. O cambio debe ser real. Fabricar roupa low cost non pode conlevar, baixo ningún concepto, condicións de traballo low cost, nin seguridade low cost.

A organización Labour Behind the Label publicou a lista das empresas téxtiles que se preocupan máis ou menos por levar a cabo un negocio sostible. Ademais, o International Labor Rights Forum apremiou ás compañías a firmar o Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, (Acordo de Seguridade nos Edificios e contra os Incendios en Bangladesh), de maneira que desastres coma os derradeiros acontecidos en Bangladesh e Pakistán nunca máis volvan producirse. Se che preocupan as condicións de traballo detrás da roupa que compras, esta información resultarache moi interesante. Pola miña parte, desde agora intentarei escoller prendas que proveñan de compañías coa determinación suficiente para buscar mellores condicións de traballo para os seus empregados.

union-jack-i7548With more than 350 victims and a thousand of injured, the tragedy in Bangladesh discovered what organisations like Clean Clothes have warned time ago. In countries such as Bangladesh and Cambodia, garment workers not only face low wages that keep them below poverty line. They risk they lives due to poor diet, overwork and a dangerous lack of security in their workplaces.

For us, the Europeans, these can seem countries so far away. But when it was discovered that these factories produce clothes for big brands such as Primark, Mango or C&A, it’s when the Europeans must take a step forward and ask the retailers to ensure their companies are as sustainable and safe for their workers as they claim they are.

In fact, last year a documentary broadcasted by Swedish TV4 discovered that a factory that produces clothes for giant retailer H&M pays only $66 a month to its seamstresses in Cambodia. That is the minimum wage established by Cambodian government, but that does not mean that a Cambodian mother can maintain her family with that salary, as it can be seen in the film.

H&M response was that the company supports the living wage and, in addition, has been showing awareness videos to the Bangladesh workers since 2008, so they can know their rights and claim for better conditions at the workplace. This does not happen still in countries like Cambodia, where the living wage has been estimated at least the triple of the current minimum wage.

Maybe you are wondering what does the living wage concept mean. Living wage is the salary that a worker should be paid to have his basic needs covered: food, home, medicines and school for the children.

According to the retailers, workers’ demands have to be reached by an agreement with the factories. But as consumers it’s our duty to ask more involvement to these businesses. It’s not enough to encourage the factories and the governments to do it so. Change has to be real. Low cost clothes cannot mean, in any case, low cost job conditions or low cost security at the workplaces.

Organisation Labour Behind the Label has published a list of the retailers that care more and less about sustainability. Moreover, International Labor Rights Forum has urged the companies to sign the Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, so disasters like the latest ocured in Bangladesh in Pakistan do not happen never again. If you are concerned about the work conditions behind the clothes that you buy, this information would be very interesting for you. Personally,  from now on, I will try to choose garments from companies that are committed to the pursuit of better conditions for their workers.

bandera españaCon más de 350 víctimas mortales y un millar de heridos, la tragedia de Bangladesh nos ha descubierto lo que organizaciones como Ropa Limpia llevan tiempo advirtiendo. En países como Bangladesh o Camboya, los trabajadores de la industria textil no solo se enfrentan a salarios que los mantienen por debajo de la línea de la pobreza. También deben arriesgar sus vidas debido a una dieta pobre, excesiva carga de trabajo y una peligrosa falta de seguridad en las fábricas.

Para nosotros, los europeos, parecen países muy lejanos. Pero tras salir a la luz que estas fábricas producen ropa para grandes marcas como Primark, Mango o C&A, es en ese momento cuando los europeos debemos dar un paso adelante y pedir a las compañías que sean tan sostenibles y seguras para sus trabajadores como aseguran ser.

De hecho, el año pasado un documental emitido por el canal sueco TV4 reveló que una fábrica que produce ropa para el gigante H&M tan solo paga $66 al mes a sus costureras en Camboya. En efecto, ese es el salario mínimo establecido por el gobierno camboyano. Pero tal como se explica en el filme, esto no significa que una madre camboyana pueda mantener a sus hijos con semejante sueldo.

Por su parte, H&M ha respondido que la compañía apoya la política de living wage o lo que es lo mismo, un salario digno. Añaden a esto la formación a través de vídeos de concienciación en Bangladesh, una medida que desde 2008 permite a los trabajadores conocer sus derechos y pedir, en consecuencia, mejores condiciones en el lugar de trabajo. Esto no ocurre aún en países como Camboya, donde el salario digno se estima que debería ser el triple del salario mínimo actual.

El concepto de salario digno abarca todas aquellas necesidades que un trabajador debería ver cubiertas con su sueldo, esto es: comida, casa, médico y escuela para sus hijos.

Según las empresas, las demandas de los obreros deben alcanzarse fruto de un acuerdo con los dueños de las fábricas. Ahora, como consumidores, esto no debería ser suficiente: es nuestro deber exigir más implicación de las compañías textiles. No llega con ‘animar’ a los patrones de las fábricas y a los gobiernos a que cambien esta situación. El cambio debe ser real. Fabricar ropa low cost no puede conllevar, bajo ningún concepto, condiciones de trabajo low cost, ni seguridad low cost.

La organización Labour Behind the Label ha publicado la lista de las empresas textiles que se preocupan más o menos por llevar a cabo un negocio sostenible. Además, el International Labor Rights Forum ha apremiado a las compañías a firmar el Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, (Acuerdo de Seguridad en los Edificios y contra los Incendios en Bangladesh), de manera que desastres como los últimos que han ocurrido en Bangladesh y Pakistán nunca más vuelvan a producirse. Si te preocupan las condiciones de trabajo detrás de la ropa que compras, esta información te resultará muy interesante. Por mi parte, desde ahora intentaré escoger prendas que provengan de compañías con la determinación suficiente para buscar mejores condiciones de trabajo para sus empleados.

Bangladesh

Bangladesh retailer factory collapse last 24th April 2013 (Derrumbe de la fábrica en Bangladesh el pasado 24 de abril 2013) Photo: Huffington Post